ฟอลต์ในระบบส่งจ่ายไฟฟ้า

ความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับระบบสายส่งไฟฟ้าหรือที่เรียกว่าฟอลต์ (Fault) เป็นสาเหตุที่ทำให้ไฟฟ้าดับโดยไม่ได้อยู่ในแผนการดับไฟของการไฟฟ้า ซึ่งเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้เป็นสาเหตุทำให้เกิดความผิดปกติในระบบ เช่น การสูญเสียความเป็นฉนวนของอุปกรณ์ หรือการเกิดการวาบไฟตามผิว (Flashover) ของสายส่งโดยเกิดจากฟ้าผ่าหรือเกิดจากความผิดปกติในการทำงานของระบบ ซึ่งการเกิดฟอลต์นอกจากจะทำให้เกิดผลเสียหายต่อระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าแล้วยังเกิดความสูญเสียทั้งในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเป็นอย่างมากดังนั้นเพื่อให้ระบบไฟฟ้ากำลังสามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ไฟฟ้า จึงจำเป็นต้องมีระบบป้องกันที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้

หัวเรื่อง

1) สาเหตุของการเกิดฟอลต์

2) ชนิดของฟอลต์

3) การป้องกันฟอลต์

4) คุณภาพของระบบกำลังไฟฟ้า

ศึกษาเนื่อหาทั้งหมดคลิกที่นี่

แรงดึงและระยะหย่อนสายส่งไฟฟ้า

การศึกษาเกี่ยวกับระยะหย่อน (Sag) และแรงดึง (Tension) ของสายส่งเหนือศีรษะมีความสำคัญต่อการออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ยึดโยงและสายส่ง ซึ่งเป็นตัวกำหนดความต่อเนื่องและคุณภาพในระบบการส่งจ่ายปัจจัยที่มีผลต่อระยะหย่อนของสายส่ง ได้แก่ น้ำหนักของสายส่ง น้ำหนักของน้ำที่เกาะสายส่ง แรงลมที่ปะทะสายส่ง ระยะห่างของช่วงเสาไฟฟ้า อุณหภูมิที่สายส่ง และแรงดึงของสายส่ง ซึ่งการหาระยะหย่อนและแรงดึงของสายส่ง มีวิธีพิจารณา 2 กรณี คือ กรณีเสาไฟฟ้าอยู่ในระดับเดียวกันและกรณีเสาไฟฟ้าอยู่ต่างระดับกัน

หัวเรื่อง

1) ระยะหย่อนและแรงดึงของสายส่งกรณีเสาไฟฟ้าอยู่ระดับเดียวกัน

2) ระยะหย่อนและแรงดึงของสายส่งกรณีเสาไฟฟ้าอยู่ต่างระดับกัน

3) ผลกระทบของลมและน้ำ

4) ตัวประกอบความปลอดภัย

ศึกษาเนื้อหาทั้งหมดคลิกที่นี่

 

ระบบจำหน่ายไฟฟ้า    

ระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นระบบที่สายมีความยาวไม่มาก ประกอบด้วยสถานีไฟฟ้าย่อยจำหน่าย  หม้อแปลงจำหน่าย สายระบบจำหน่าย และผู้ใช้ไฟฟ้า

1) ระบบจำหน่ายไฟฟ้า

2) วงจรสมมูลของระบบจำหน่าย 1 เฟส

3) วงจรสมมูลของระบบจำหน่าย 3 เฟส

4) แรงดันไฟฟ้าตกคร่อมและกำลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบจำหน่าย

โคโรนา

โคโรนา เป็นปรากฏการณ์ทางไฟฟ้าแรงสูงที่เกิดขึ้นบนสายส่งตัวนำไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง การเกิดโคโรนาเป็นการสูญเสียกำลังไฟฟ้าอย่างหนึ่งของระบบสายส่ง โดยกำลังไฟฟ้าจะถูกเปลี่ยนไปเป็นพลังงานความร้อน แสง เสียง เคมีและแม่เหล็กไฟฟ้า ดังนั้นการเกิดปรากฏการณ์โคโรนาในระบบสายส่งจะส่งผลเสียที่เห็นได้ชัดเจน 2 ประการคือ

1) สูญเสียกำลังไฟฟ้าของระบบไปโดยเปล่าประโยชน์

2) การเกิดคลื่นแทรกและรบกวนสัญญาณคลื่นวิทยุ

หัวเรื่อง

1) ทฤษฎีการเกิดปรากฎการณ์โคโรนาในระบบส่งจ่ายไฟฟ้า

2) แรงดันวิกฤตบนสายตัวนำ

3) กำลังสูญเสียเนื่องจากโคโรนา

4) ผลเสียจากการเกิดโคโรนา

เปอร์ยูนิต (Per-unit system)

1) เป็นมาตรฐานการเปรียบเทียบอันเดียวกันทั้งระบบ ทำให้ง่ายต่อการคำนวณในวงจรที่มีหลายๆองค์ประกอบ และช่วยในการวิเคราะห์วงจรในระบบกำลังไฟฟ้าได้ง่ายขึ้น

2) ค่าเปอร์ยูนิตจะเป็นค่าต่อเฟส ดังนั้นจึงไม่ต้องคำนึงถึงค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้าที่สายหรือที่เฟสของระบบไฟฟ้า 3 เฟส

3) หาค่าพารามิเตอร์ของเครื่องกลไฟฟ้าที่ประกอบอยู่ในระบบกำลังไฟฟ้าได้ง่าย เพราะพารามิเตอร์ได้รับการแปลงค่าให้ต่ำลงจนกระทั่งอยู่ในย่านใกล้เคียงกัน

4) การกำหนดค่าฐานหรือเบส สามารถเลือกได้ตามต้องการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโจทย์ปัญหาและเงื่อนไข

5) การใช้ค่าเปอร์ยูนิตสะดวกต่อการคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์

หัวเรื่อง

1) ระบบเปอร์เซ็นต์ (Percentage unit)

2) ระบบเปอร์ยูนิต (Per–unit system)

3) การกำหนดค่าฐาน (Base value)

4) เปอร์ยูนิตของระบบไฟฟ้า 1 เฟส

5) การเปลี่ยนค่าฐานเปอร์ยูนิตของเครื่องกลไฟฟ้า

ศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมคลิกที่นี่

Articles View Hits
468762