Print
Category: การส่งและจ่ายไฟฟ้า
Hits: 1939

โคโรนา

โคโรนา เป็นปรากฏการณ์ทางไฟฟ้าแรงสูงที่เกิดขึ้นบนสายส่งตัวนำไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง การเกิดโคโรนาเป็นการสูญเสียกำลังไฟฟ้าอย่างหนึ่งของระบบสายส่ง โดยกำลังไฟฟ้าจะถูกเปลี่ยนไปเป็นพลังงานความร้อน แสง เสียง เคมีและแม่เหล็กไฟฟ้า ดังนั้นการเกิดปรากฏการณ์โคโรนาในระบบสายส่งจะส่งผลเสียที่เห็นได้ชัดเจน 2 ประการคือ

1) สูญเสียกำลังไฟฟ้าของระบบไปโดยเปล่าประโยชน์

2) การเกิดคลื่นแทรกและรบกวนสัญญาณคลื่นวิทยุ

หัวเรื่อง

1) ทฤษฎีการเกิดปรากฎการณ์โคโรนาในระบบส่งจ่ายไฟฟ้า

2) แรงดันวิกฤตบนสายตัวนำ

3) กำลังสูญเสียเนื่องจากโคโรนา

4) ผลเสียจากการเกิดโคโรนา