แรงดึงและระยะหย่อนสายส่งไฟฟ้า

การศึกษาเกี่ยวกับระยะหย่อน (Sag) และแรงดึง (Tension) ของสายส่งเหนือศีรษะมีความสำคัญต่อการออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ยึดโยงและสายส่ง ซึ่งเป็นตัวกำหนดความต่อเนื่องและคุณภาพในระบบการส่งจ่ายปัจจัยที่มีผลต่อระยะหย่อนของสายส่ง ได้แก่ น้ำหนักของสายส่ง น้ำหนักของน้ำที่เกาะสายส่ง แรงลมที่ปะทะสายส่ง ระยะห่างของช่วงเสาไฟฟ้า อุณหภูมิที่สายส่ง และแรงดึงของสายส่ง ซึ่งการหาระยะหย่อนและแรงดึงของสายส่ง มีวิธีพิจารณา 2 กรณี คือ กรณีเสาไฟฟ้าอยู่ในระดับเดียวกันและกรณีเสาไฟฟ้าอยู่ต่างระดับกัน

หัวเรื่อง

1) ระยะหย่อนและแรงดึงของสายส่งกรณีเสาไฟฟ้าอยู่ระดับเดียวกัน

2) ระยะหย่อนและแรงดึงของสายส่งกรณีเสาไฟฟ้าอยู่ต่างระดับกัน

3) ผลกระทบของลมและน้ำ

4) ตัวประกอบความปลอดภัย

ศึกษาเนื้อหาทั้งหมดคลิกที่นี่

 

Articles View Hits
323149