ฟอลต์ในระบบส่งจ่ายไฟฟ้า

ความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับระบบสายส่งไฟฟ้าหรือที่เรียกว่าฟอลต์ (Fault) เป็นสาเหตุที่ทำให้ไฟฟ้าดับโดยไม่ได้อยู่ในแผนการดับไฟของการไฟฟ้า ซึ่งเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้เป็นสาเหตุทำให้เกิดความผิดปกติในระบบ เช่น การสูญเสียความเป็นฉนวนของอุปกรณ์ หรือการเกิดการวาบไฟตามผิว (Flashover) ของสายส่งโดยเกิดจากฟ้าผ่าหรือเกิดจากความผิดปกติในการทำงานของระบบ ซึ่งการเกิดฟอลต์นอกจากจะทำให้เกิดผลเสียหายต่อระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าแล้วยังเกิดความสูญเสียทั้งในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเป็นอย่างมากดังนั้นเพื่อให้ระบบไฟฟ้ากำลังสามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ไฟฟ้า จึงจำเป็นต้องมีระบบป้องกันที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้

หัวเรื่อง

1) สาเหตุของการเกิดฟอลต์

2) ชนิดของฟอลต์

3) การป้องกันฟอลต์

4) คุณภาพของระบบกำลังไฟฟ้า

ศึกษาเนื่อหาทั้งหมดคลิกที่นี่

Articles View Hits
444425