1)    การสูญเสียในเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง คือ กำลังไฟฟ้าที่สูญเสียในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าใน
ขณะที่เครื่องกำเนิดทำงาน ประกอบด้วย การสูญเสียที่เกิดจากขดลวดทองแดง(Copper losses) และการสูญเสียที่เกิดจากการหมุน (Rotation losses)
2)    การสูญเสียในขดลวดทองแดง เป็นกำลังสูญเสียในรูปความร้อนเนื่องจากกระแสไหลผ่านขด
ลวดทองแดง ซึ่งการสูญเสียจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความต้านทานของขดลวดและกระแสที่ไหลผ่านขดลวดยกกำลังสอง
3)    การสูญเสียจากการหมุน เป็นกำลังสูญเสียในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่งประกอบด้วย การสูญเสียใน
แกนเหล็ก และการสูญเสียทางกล
4)    กำลังที่เกิดในส่วนต่างๆของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง ประกอบด้วย กำลังเอาท์พุทของตัวขับ
หรือกำลังอินพุทของเครื่องกำเนิด   กำลังไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในอาเมเจอร์  และกำลังไฟฟ้าเอาท์พุท
5)    ประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง หมายถึงความสามารถในการทำงานของเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้า เป็นอัตราส่วนระหว่างกำลังเอาท์พุทต่อกำลังอินพุท ซึ่งถ้าเครื่องกำเนิดมีการสูญเสียมากจะทำให้มีประสิทธิภาพต่ำ

 

Articles View Hits
468658