1. เมื่อขดลวดเคลื่อนที่ตัดผ่านเส้นแรงแม่เหล็กหรือฟลั๊กซ์แม่เหล็ก จะเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้นในเส้นลวดตัวนำ
2. แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำเกิดขึ้นเมื่อก็ต่อเมื่อ ขดลวดหรือตัวนำไฟฟ้าเคลื่อนที่ตัดผ่านสนามแม่เหล็ก
3. แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดจากตัวนำเคลื่นอที่ตัดเส้นแรงแม่เหล็กตำแหน่งมุมที่แตกต่างกัน ทำให้ได้แรงเคลื่อนไฟฟ้าขนาดต่างกัน ลักษณะเป็นรูปคลื่นไซน์
4. คอมมิวเตเตอร์ ทำหน้าที่เปลี่ยนแรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสสลับที่เกิดขึ้นในขดลวดอาเมเจอร์ให้เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง
5. การทำให้แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เอาท์พุทมีความราบเรียบ โดยการเพิ่มจำนวนขดลวดจำนวนหลายๆรอบ
 

Articles View Hits
468798