สาระสำคัญ
1) การซ่อมบำรุงเครื่องกลไฟฟ้า  หมายถึง  กระบวนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลทางไฟฟ้าให้สามารถ
ใช้งานได้เต็มที่อยู่เสมอ ซึ่งเป็นการวางแผนการซ่อมบำรุงรักษาให้ดีทำให้มีประสิทธิภาพในการผลิตสูงสุด
2) จุดมุ่งหมายของการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกลไฟฟ้า เครื่องกลไฟฟ้าเป็นส่วนประกอบหนึ่งของเครื่องจักร การซ่อมบำรุงรักษาจะต้องทำควบคู่กันไป  โดยมีจุดมุ่งหมายดังนี้
2.1) เพื่อรักษาเครื่องจักรกลไฟฟ้าให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานที่สุด
2.2) เพื่อให้มีความพร้อมสูงสุดของเครื่องจักรกลไฟฟ้าในกระบวนการผลิต
2.3) เพื่อให้มีความพร้อมสูงสุดของเครื่องจักรกลไฟฟ้าที่เตรียมไว้ในกรณีฉุกเฉิน เช่น เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำรอง
2.4)  เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อบุคคลที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกลไฟฟ้า
3) ผลกระทบจากการขาดการซ่อมบำรุงรักษา
3.1) ทำให้เกิดความยุ่งยากในเรื่องการบริหารจัดการทั้งในด้านการผลิต  การส่งมอบ  การซ่อมบำรุงรักษา  การจัดหาจัดซื้อวัสดุ อะไหล่ รวมทั้งงานการเงินและบัญชี
 3.2) มีความสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุ  อะไหล่  ค่าจ้างแรงงาน  และกรมธรรม์ประกันภัยในกระบวนการผลิตมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น
 3.3) การส่งมอบสินค้าไม่ตรงตามกำหนดเวลา
3.4) ผลผลิตที่ได้ทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 3.5) ไม่เกิดความปลอดภัยและมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน
  3.6) เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ ดิน น้ำ อากาศ  สิ่งมีชีวิต รวมทั้งสัตว์ พืช และมนุษย์ที่อาศัยอยู่บนโลกนี้
4) เครื่องมือซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกลไฟฟ้า ประกอบด้วย  เครื่องมือทางไฟฟ้า เครื่องมือทางกลและเครื่องมือพิเศษ    

 

Articles View Hits
468769