3104-2004 การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
    1. เข้าใจหลักการและคำสั่งพื้นฐานของโปรแกรมเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
    2. เขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
    3. มีกิจนิสัยในการทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
    1. แสดงความรู้เกี่ยวกับ แบบต่างๆ ที่ใช้ในระบบไฟฟ้า
    2. เขียนแบบระบบไฟฟ้า ด้วยคอมพิวเตอร์
    3. พิมพ์แบบตามอัตราส่วนมาตรฐาน


คำอธิบายรายวิชา
    ศึกษาและเขียนแบบแปลนพื้นงานทางด้านโยธา เขียนแบบงานทางไฟฟ้าและสื่อสาร การอ่านแบบต่างๆ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการเขียนแบบไฟฟ้าและสื่อสาร ที่สอดคล้องกับงานทางด้านโยธา องค์ประกอบของแบบระบบไฟฟ้า การใช้งาน External Reference การ Plot โดยใช้ Layout การใช้ Visual LISP ในงานเขียนแบบ
 

Articles View Hits
323154