จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจลักษณะสมบัติอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ วงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการผลิตอัตโนมัติ วงจรการรับ
และส่งข้อมูล วงจรเรียงกระแสแบบควบคุมได้ วงจรแปลงผันระดับแรงดันกระแสตรง วงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลังและวงจรอินเวอร์เตอร์
2. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้รีเลย์ชนิดโซลิดสเตด อุปกรณ์อินพุทและเอาท์พุทควบคุมงานทาง
อุตสาหกรรม วงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง และกระแสสลับ มอเตอร์สำหรับวัตถุประสงค์พิเศษ หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและสื่อสารระหว่างเครื่องจักรกลอัจฉริยะ
3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
    1. แสดงความรู้เกี่ยวกับลักษณะสมบัติอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำกำลัง วงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการผลิตอัตโนมัติ วงจรการรับและส่งข้อมูล
    2. แสดงความรู้เกี่ยวกับลักษณะสมบัติวงจรเรียงกระแสแบบควบคุมได้ วงจรแปลงผันระดับแรงดันกระแสตรง วงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลังและวงจรอินเวอร์เตอร์
    3. ใช้รีเลย์ชนิดโซลิดสเตด อุปกรณ์อินพุทและเอาท์พุทควบคุมงานทางอุตสาหกรรม
    4. ประยุกต์ใช้งานวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ มอเตอร์สำหรับวัตถุประสงค์พิเศษ
    5.  ใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและสื่อสารระหว่างเครื่องจักรกลอัจฉริยะ

คำอธิบายรายวิชา
    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำกำลัง  วงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการผลิตอัตโนมัติ วงจรการรับและส่งข้อมูล วงจรเรียงกระแสแบบควบคุมได้ วงจรแปลงผันระดับแรงดันกระแสตรง วงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลัง  วงจรอินเวอร์เตอร์ รีเลย์ชนิดโซลิดสเตด อุปกรณ์อินพุทและเอาท์พุทสำหรับการควบคุมทางอุตสาหกรรม วงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ  และมอเตอร์สำหรับวัตถุประสงค์พิเศษ หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและการสื่อสารระหว่างเครื่องจักรกลอัจฉริยะเบื้องต้น
 

Articles View Hits
323121