หน่วยที่3 การพันขดลวดอาเมเจอร์

หน่วยที่3 การพันขดลวดอาเมเจอร์

 

3.1การพันขดลวดอาเมเจอร์แบบแลพ

3.2 การพันขดลวดอาเมเจอร์แบบเวฟ

ดาวน์โหลด PowerPoint การพันขดลวดอาเมเจอร์