เครื่องกลไฟฟ้า 1 (Electrical machine 1)      รหัสวิชา   3104 - 2003          หน่วยกิต   2 – 3 - 3
ระดับชั้น   ปวส.     สาขาวิชาไฟฟ้า          สาขางานไฟฟ้ากำลัง


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. รู้ เข้าใจลักษณะสมบัติของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง และหม้อแปลงไฟฟ้า
2.  ทดสอบและควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและหม้อแปลงไฟฟ้า
3. มีกิจนิสัยในการทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
    1. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการทำงานของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง
    2. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า
    3. ควบคุมมอเตอร์กระแสตรง
    4. ต่อหม้อแปลงไฟฟ้า ทดสอบหาประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า

คำอธิบายรายวิชา
    ศึกษาและปฏิบัติลักษณะสมบัติของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรงแบบต่างๆในสภาวะไม่มีโหลดและมีโหลด ลักษณะสมบัติมอเตอร์กระแสตรงแบบต่างๆ การเริ่มหมุนและการควบคุมความเร็ว หลักการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า วงจรสมมูลและเฟสเซอร์ไดอะแกรม การทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า ประสิทธิภาพของหม้อแปลง การต่อหม้อแปลงไฟฟ้าใช้งาน 1  เฟส และ 3 เฟส

โมดูลที่ 1 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง (DC. Generator)

1.    แม่เหล็กไฟฟ้าและวงจรแม่เหล็ก
2.    หลักการเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเบื้องต้น
3.    โครงสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง
4.    ชนิดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง
5.    อาเมเจอร์รีแอคชันและคอมมิวเตชัน
6.    คุณลักษณะเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง
7.    ประสิทธิภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง
    ใบงานเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง/ทดสอบ

โมดูลที่ 2 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC. Motor)

8.    มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
9.    คุณลักษณะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
10.    ประสิทธิภาพและการควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
    ใบงานมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง/ทดสอบ

โมดูลที่ 3 หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer)

11.    หม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส
12.    การทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า
13.    วงจรสมมูลย์และเฟสเซอร์ไดอะแกรม
14.    การทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า
15.    ประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าและการต่อหม้อแปลง
    ใบงานหม้อแปลงไฟฟ้า


 

 

Articles View Hits
468737