1) หลักการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง
        เมื่อขดลวดเคลื่อนที่ตัดผ่านเส้นแรงแม่เหล็กหรือฟลั๊กซ์แม่เหล็ก จะเกิดแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้นในเส้นลวดตัวนำ โดยแรงดันไฟฟ้าที่เกิดจากตัวนำเคลื่อนที่ตัดเส้นแรงแม่เหล็กตำแหน่งมุมที่แตกต่างกัน ทำให้ได้แรงดันไฟฟ้าขนาดต่างกัน ลักษณะเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับรูปคลื่นไซน์ เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงจะต้องใช้คอมมิวเตเตอร์ ทำหน้าที่เปลี่ยนแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่เกิดขึ้นในขดลวดอาเมเจอร์ให้เป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง  การทำให้แรงดันไฟฟ้าที่เอาท์พุทมีความราบเรียบและมีแรงดันไฟฟ้าสูงขึ้น โดยการเพิ่มจำนวนขดลวดจำนวนหลายๆรอบ
    2) โครงสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง ประกอบด้วย
- ขั้วแม่เหล็กทำหน้าที่สร้างสนามแม่เหล็กให้ผ่านแกนเหล็กอาเมเจอร์  โดยขั้วแม่เหล็กจะยึดติดกับ
โครงของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ประกอบด้วยขดลวดฟิลด์ (Field coil) แกนขั้วแม่เหล็ก (pole core) และ โปลชู (pole shoe)
- อาเมเจอร์เป็นส่วนที่สร้างแรงเคลื่อนไฟฟ้าเพื่อจ่ายให้กับโหลด ประกอบด้วยส่วนที่หมุนทั้งหมด
ได้แก่ เพลา  แกนเหล็กอาเมเจอร์  ขดลวดอาเมเจอร์ และ คอมมิวเตเตอร์ การพันขดลวดอาเมเจอร์ในเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรงแบ่งได้ 2 แบบคือ แบบแลพและแบบเวฟ โดยการพันแบบซ้อนหรือแลพจะให้เครื่องกลจ่ายกระแสได้สูงเนื่องจากจำนวนตัวนำที่ต่อขนานกันจำนวนทางขนาน (parallel path , a) = จำนวนขั้วแม่เหล็ก ส่วนการพันขดลวดอาเมเจอร์แบบเวฟจะให้แรงดันไฟฟ้าสูงเนื่องจากตัวนำในอาเมเจอร์ต่ออนุกรมกันและจำนวนทางขนานมีค่าเท่ากับ 2 ความแตกต่างของการพันขดลวดทั้ง 2 แบบ คือการนำปลายสายทั้งสองของขดลวดไปต่อเข้าคอมมิวเตเตอร์
- คอมมิวเตเตอร์ ทำหน้าที่เปลี่ยนไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง ประกอบด้วยซี่ทองแดง
จำนวนหลายซี่รองรับปลายสายของขดลวดอาเมเจอร์ 
- แปรงถ่านเป็นตัวส่งผ่านกำลังทางด้านเอาท์พุทของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง ไปยังวงจร
ภายนอก ผลิตจากส่วนผสมระหว่างคาร์บอนและกราไฟต์
 

Articles View Hits
468736