1. อาร์เมเจอร์รีแอคชัน (Armature reaction) คือผลที่เกิดจากสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสที่ไหลในขดลวดอาร์เมเจอร์ซึ่งมีผลกระทบหรือทำให้เกิดปฏิกริยาต่อสนามแม่เหล็กของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ทำให้แนวสะเทินหรือแกนนิวตรอลเปลี่ยนแปลง ทำให้ต้องเลื่อนแปรงถ่านตามไปด้วย และเป็นสาเหตุทำให้แรงดันไฟฟ้าทีขั้วของเครื่องกำเนิดลดลง
    2. คอมมิวเตชัน (Commutation) คือกระบวนการกลับทิศทางของการไหลของกระแสในขดลวดอาเมเจอร์ย่อยแต่ละขด และนำพากระแสไฟตรงออกไปสู่วงจรภายนอก โดยผ่านซี่คอมมิวเตเตอร์ และแปรงถ่าน ซึ่งเกิดขึ้นในระยะเวลาสั้น เมื่ออาเมเจอร์หมุนแปรงถ่านสัมผัสกับคอมมิวเตเตอร์ 2 ซี่ที่อยู่ติดกันพร้อมกัน ทำให้เกิดการลัดวงจรและเกิดเป็นประกายไฟที่คอมมิวเตเตอร์    
    3. ชุดขดลวดชดเชย เป็นขดลวดที่พันอยู่ที่หน้าขั้วแม่เหล็กหลัก และให้มีทิศทางการพันตรงกันข้ามกับขดลวดอาเมเจอร์ เพื่อลดอาเมเจอร์รีแอคชั่น
    4. อินเตอร์โปล คือ ขั้วแม่เหล็กเล็กๆ ที่แทรกระหว่างขั้วแม่เหล็กหลัก ซึ่งพันขดลวดสนามแม่เหล็กที่ขั้วอินเตอร์โปลด้วยลวดทองแดงเส้นใหญ่และต่ออนุกรมกับอาเมเจอร์ เพื่อลดอาเมเจอร์รีแอคชั่น

Articles View Hits
468735