แบบแปลนในระบบไฟฟ้า

การเขียนแบบไฟฟ้าเป็นการถ่ายทอดลักษณะ รูปร่าง และรายละเอียดต่างๆในงานระบบไฟฟ้า
ลงบนกระดาษ โดยใช้สัญลักษณ์(symbol) มาตราส่วน (scale) และ มาตรฐาน (standard) ตามที่กำหนดเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้อ่านแบบได้เข้าใจตรงกัน สามารถนำไปติดตั้งหรือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ซึ่งในงานระบบไฟฟ้าจะนิยมใช้งานแบบประเภทต่างๆ เช่น แบบผัง (plan) แบบตาราง (schedule) แบบไดอะแกรม (diagram) และแบบแสดงรายละเอียด โดยการจัดการแบบอย่างมีแบบแผนมาตรฐานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ เช่น การอ่านแบบ การถอดแบบ การประมาณราคา เป็นต้น

การเขียนแบบแบบระบบไฟฟ้าต้องประกอบด้วย

1) ระบบแสงสว่าง หรือ Lighting

2) ระบบไฟฟ้ากำลัง (เต้ารับ) หรือ Power

3) ระบบสัญญาณเตือนภัยและระบบสื่อสาร (Alarm and communication)

ความสำคัญของแบบไฟฟ้า

การเขียนแบบไฟฟ้าเป็นการถ่ายทอดลักษณะ รูปร่าง และรายละเอียดต่างๆในงานระบบไฟฟ้า ลงบนกระดาษ โดยใช้สัญลักษณ์(symbol) มาตราส่วน (scale) และ มาตรฐาน (standard) ตามที่กำหนดเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้อ่านแบบได้เข้าใจตรงกัน สามารถนำไปติดตั้งหรือปฏิบัติได้อย่างถูกต้องซึ่งในงานระบบไฟฟ้าจะนิยมใช้งานแบบประเภทต่างๆ เช่นแบบผัง (plan) แบบตาราง (schedule) แบบไดอะแกรม (diagram) และแบบแสดงรายละเอียด

 

 

Articles View Hits
323162