3104-2007 เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม (Industrial air-condition) 2-3-3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการปรับอากาศ ส่วนประกอบและการทำงานของเครื่องปรับอากาศในงานอุตสาหกรรม
2. คำนวณโหลดความร้อนและหาค่าอุณหภูมิ ความชื้น จากแผนภูมิไซโครเมตริก
3. เลือกชนิด ขนาด เครื่องปรับอากาศและหาค่าอุณหภูมิ ความดัน จากแผนภูมิสารทำความเย็น
4. มีกิจนิสัยในการทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการปรับอากาศ
2. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
3. คำนวณโหลดความร้อนและหาค่าอุณหภูมิ ความชื้น จากแผนภูมิไซโครเมตริก
4. หาค่าอุณหภูมิ ความดัน จากแผนภูมิสารทำความเย็น
5. เลือกชนิด ขนาด ติดตั้ง ควบคุมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการปรับสภาวะอากาศ จากแผนภูมิไซโครเมตริก ส่วนประกอบและ
หลักการทำงานของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบระเหยสารทำความเย็น โดยตรงและแบบนํ้าเย็น
การคำนวณโหลดความร้อนและเลือกชนิด ขนาด เครื่องปรับอากาศที่เหมาะสม การติดตั้ง ควบคุมและบำรุงรักษา
เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรมหน่วยการเรียนรู้
1.หลักการปรับสภาวะอากาศ
2.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
3.เครื่องปรับอากาศแบบระเหยสารทำความเย็นโดยตรง
4.เครื่องปรับอากาศแบบน้ำเย็น
5.แผนภูมิไซโครเมตริก
6.การคำนวณโหลดความร้อนและหาค่าอุณหภูมิ ความชื้น
7.แผนภูมิสารทำความเย็น
8.การเลือกเครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม
9.การติดตั้งเครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม
10.การควบคุมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม

Articles View Hits
326022