• วงจรไฟฟ้ากระแสตรง

      กฎของโอห์ม(Ohm 's law)
      การเปลี่ยนหน่วยไฟฟ้า
      กำลังไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า
      ตัวอย่างการคำนวณกำลังไฟฟ้า
      การต่อเซลล์ไฟฟ้า
      เมชเคอร์เร้น
      Kirchoff'Law

  Article Count:
  10
 • เขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์

  เขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ AutoCAD

  Article Count:
  7
 • เครื่องกลไฟฟ้า

  เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง หม้อแปลงไฟฟ้า

  Article Count:
  7
 • อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

  อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม อุปกรณ์อิเล้กทรอนิกส์กำลัง

  Article Count:
  2
 • งานวิจัย

  เผยแพร่งานวิจัย

  Article Count:
  2
 • รวมบทความน่าสนใจ

  รวมบทความน่าสนใจ เกี่ยวกับไฟฟ้า

  Article Count:
  1
 • การส่งและจ่ายไฟฟ้า

  จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
  1. เข้าใจระบบการส่งและจ่ายไฟฟ้า อุปกรณ์และวงจรระบบส่งและจ่ายไฟฟ้า
      2. คำนวณหาพารามิเตอร์ต่างๆ ของระบบสายส่ง
      3. มีกิจนิสัยในการทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความประณีต รอบคอบและศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

  สมรรถนะรายวิชา
      1. แสดงความรู้เกี่ยวกับระบบการส่งและจ่ายไฟฟ้า อุปกรณ์และวงจรระบบส่งและจ่ายไฟฟ้า
      2. แสดงความรู้เกี่ยวกับแรงดึงและระยะหย่อนของสายไฟฟ้า
      3. พยากรณ์โหลดหาพารามิเตอร์ต่างๆ ของระบบสายส่ง

  คำอธิบายรายวิชา
      ศึกษาระบบการส่งและจ่ายไฟฟ้า  การพัฒนาระบบไฟฟ้ากำลัง  โครงสร้างระบบไฟฟ้ากำลัง การผลิตไฟฟ้า ระบบส่งกำลังไฟฟ้า  การหาแรงดึงและระยะหย่อนของสายไฟฟ้า  ค่าพารามิเตอร์ของสายส่ง ความสัมพันธ์ของแรงดันไฟฟ้า  กระแสไฟฟ้าในระบบสายส่ง  และระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้าย่อย การจัดสัมพันธ์ของฉนวนระบบจำหน่าย  คุณลักษณะของโหลด การพยากรณ์โหลด การส่งกำลังไฟฟ้าด้วยแรงดันสูง การคำนวณระบบต่อหน่วย
   

  Article Count:
  1