3104-2005 การส่งและจ่ายไฟฟ้า

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
    1. เข้าใจระบบการส่งและจ่ายไฟฟ้า อุปกรณ์และวงจรระบบส่งและจ่ายไฟฟ้า
    2. คำนวณหาพารามิเตอร์ต่างๆ ของระบบสายส่ง
    3. มีกิจนิสัยในการทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความประณีต รอบคอบและศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

สมรรถนะรายวิชา
    1. แสดงความรู้เกี่ยวกับระบบการส่งและจ่ายไฟฟ้า อุปกรณ์และวงจรระบบส่งและจ่ายไฟฟ้า
    2. แสดงความรู้เกี่ยวกับแรงดึงและระยะหย่อนของสายไฟฟ้า
    3. พยากรณ์โหลดหาพารามิเตอร์ต่างๆ ของระบบสายส่ง

คำอธิบายรายวิชา
    ศึกษาระบบการส่งและจ่ายไฟฟ้า  การพัฒนาระบบไฟฟ้ากำลัง  โครงสร้างระบบไฟฟ้ากำลัง การผลิตไฟฟ้า ระบบส่งกำลังไฟฟ้า  การหาแรงดึงและระยะหย่อนของสายไฟฟ้า  ค่าพารามิเตอร์ของสายส่ง ความสัมพันธ์ของแรงดันไฟฟ้า  กระแสไฟฟ้าในระบบสายส่ง  และระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้าย่อย การจัดสัมพันธ์ของฉนวนระบบจำหน่าย  คุณลักษณะของโหลด การพยากรณ์โหลด การส่งกำลังไฟฟ้าด้วยแรงดันสูง การคำนวณระบบต่อหน่วย
 

Articles View Hits
323164