หน่วยแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความต้านทานไฟฟ้า และกำลังไฟฟ้า


หน่วยของแรงดันไฟฟ้า

1 มิลลิโวลท์  (mV)

=

1,000 ไมโครโวลท์ (µV)

1 โวลท์  (V)

=

1,000 มิลลิโวลท์ (mV)

1 กิโลโวลท์  (KV)

=

1,000 โวลท์ (V)

1 เมกกะโวลท์  (MV)

=

1,000 ,000 โวลท์ (V)


หน่วยของกระแสไฟฟ้า

1 มิลลิแอมป์  (mA)


=

1,000  ไมโครแอมป์ (µV)

1  แอมป์    (A)  


=

1,000   มิลลิแอมป์ (mA)

1 กิโลแอมป์ (KA)


=


1,000  แอมป์    (A)

1  เมกกะแอมป์ (MA)


=

1,000,000   แอมป์ (A)

หน่วยของความต้านทานไฟฟ้า

  1 กิโลโอห์ม(KΩ) = 1,000  โอห์ม (Ω)
1000 กิโลโอห์ม(KΩ) = 1 เมกกะโอห์ม (MΩ)
1 เมกกะโอห์ม ( MΩ) = 1,000,000 โอห์ม (Ω)
     

 
หน่วยของกำลังไฟฟ้า

1 มิลลิวัตต์ (mW) = 1,000  ไมโครวัตต์ (µW)
1 วัตต์    (W) = 1,000  มิลลิวัตต์ (mW)
1 กิโลวัตต์  (KW) = 1,000   วัตต์ (W)
1 เมกกะวัตต์ (MW) = 1,000,000 วัตต์  (W)
    

Articles View Hits
323142