การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม

 

รูปที่ 1 ตัวอย่างเซลล์ไฟฟ้า

เมื่อนำเซลล์ไฟฟ้ามาต่อกับแบบอนุกรม  จะทำให้ได้แรงดันรวมมากขึ้น  ถ้าหากว่าแรงดันของเซลล์ไฟฟ้าแต่ละเซลล์มีทิศทางเดียวกัน ส่วนความต้านทานภายในของเซลล์ไฟฟ้าแต่ละเซลล์ เมื่อนำมารวมกันจะมีค่าเท่ากับความต้านทานภายในรวมของวงจร  ซึ่งจะพิจารณาเห็นได้ชัดเจนจากรูปที่ 2

รูปที่ 2 การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม

ดังนั้น  จะได้ผลรวมของแรงดันและผลรวมของความต้านทานภายในของเซลล์ดังนี้คือ   แรงดันรวม  ET=E1+E2  
    ความต้านทานภายในรวม RiT=Ri1+Ri2

แต่ถ้าแรงดันไฟฟ้าของเซลล์แต่ละเซลล์มีทิศทางสวนกันหรือตรงกันข้ามกันค่าของแรงดันรวมจะต้องนำมาลบกันหรือหักล้างกัน  ส่วนความต้านทานภายในรวมจะมีค่าเท่ากับผลรวมของความต้านทาน
ภายในของแต่ละเซลล์  ซึ่งจะพิจารณาได้จากรูปที่  3

รูปที่  3 การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมทีมีทิศทางสวนกัน

การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมที่มีทิศทางของแรงดันสวนกัน จะให้ผลรวมของแรงดันและความต้านทานภายในของเซลล์ดังนี้คือแรงดันไฟฟ้ารวม   ET=E1-E2    { เมื่อ E1 มากกว่า E2 ตามรูปที่ 2.2}
แรงดันไฟฟ้ารวม  ET=E2-E1    { เมื่อ E2 มากกว่า E1 ตามรูปที่ 3}
และความต้านทานภายในรวม     RiT=Ri1+Ri2


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articles View Hits
468670