การต่อวงจรความต้านทาน

การต่อตัวต้านทานเพื่อใช้กำหนดค่าความต้าน ทานตามที่ทำการออกแบบไว้นั้น  สามารถกระทำได้  โดยการนำเอาตัวต้านทานมาต่อกันเป็นวงจรตัวต้านทาน ซึ่งมีอยู่  3  แบบคือ

  1. วงจรตัวต้านทานแบบอนุกรม ( Series  Resistor  Circuit )
  2. วงจรตัวต้านทานแบบขนาน( Parallel  Resistor  Circuit )
  3. วงจรตัวต้านทานแบบผสม ( Compound  Resistor  Circuit )

 

วงจรตัวต้านทานแบบอนุกรม  เป็นการต่อตัวแบบปลายต่อปลาย  เรียงแถวกันไปจนครบทุกตัว  แล้วนำปลายขาของตัวต้านทานที่เหลือนำไปใช้งาน  ซึ่งมีลักษณะของวงจรอนุกรมดังรูป

รูปที่ 1 การต่อวงจรความต้านทานแบบอนุกรม

ความต้านทานรวม (RT) = R1 + R2 + R3 + ............Rn
E = V1 + V2 + V3 + Vn

การต่อวงจรตัวต้านทานแบบ อนุกรมนี้  จะมีค่าของความต้านทานเพิ่มมากขึ้นเท่ากับผลรวมของค่าความต้านทานแต่ละตัวใน วงจร  แต่อัตราทนทดกำลังไฟฟ้ารวมของวงจรจะมีค่าเท่ากับอัตราทนกำลังงานไฟฟ้าของตัว ต้านทานที่มีค่าต่ำสุดในวงจรอนุกรมนี้ และกระแสผ่านความต้านทานทุกตัวมีค่าเท่ากัน

วงจรตัวต้านทานแบบขนาน เป็นลักษณะของการต่อวงจรโดยการนำเอาปลายขาข้างหนึ่งของตัวต้านทานแต่ละตัวมา ต่อรวมกัน  แล้วต่อปลายขาข้างที่เหลือรวมกันอีกครั้งหนึ่ง  โดยที่ปลายขาที่จับมาต่อรวมกันทั้งสองข้างจะเป็นปลายขาที่นำไปต่อใช้งาน  ลักษณะนี้แสดงได้ดังรูป

แรงดันไฟฟ้า E = V1 = V2 = V3 = ............Vn
I = I1 +I2 +I3 + In

 

รูปที่ 2 การต่อวงจรความต้านทานแบบขนาน

 

การต่อตัวต้านทานแบบผสม(Series–Parallel Resistor Circuit)
     
  จะเป็นการต่อวงจรในลักษณะของวงจรแบบอนุกรมและขนานร่วมกัน  ในการวิเคราะห์เพื่อคำนวณหาค่าความต้านทานและอัตราทนกำลังงานไฟฟ้าของวงจรจะต้องพิจารณาในแต่ละส่วน คือแยกคำนวณว่าเป็นวงจรอนุกรมและขนาน แล้วจึงหาค่าความต้านทานรวม 

 

 

รูปที่ 3การต่อวงจรความต้านทานแบบผสม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articles View Hits
323161