กฎกระแสและแรงดันไฟฟ้าของเคอร์ชอฟฟ์

          บางที่เราเรียกตัวย่อว่า “KCL (Kirchoff current law)” กฎนี้กล่าวว่า “ ณ จุดใดๆ ในวงจรไฟฟ้า ผลรวมของกระแสทางพีชคณิตมีค่าเท่ากับ ศูนย์  หรือ ผลรวมของกระแสไฟฟ้าไหลเข้าจุดๆหนึ่ง มีค่าเท่ากับผลรวมของกระแสไฟฟ้าที่ไหลออกจากจุดๆนั้น จากกฎกระแสของเคอร์ชอฟฟ์ เขียนเป็นสมการได้ดังนี้

ผลรวมของกระแสไฟฟ้าไหลเข้า  = ผลรวมของกระแสไฟฟ้าไหลออก

จากรูปกระแสไหลเข้าคือ   I1 ,  I3 และ I4        และ กระแสไหลออกคือ  I2 และ I5

 

กำหนดให้กระแสไหลเข้ามีค่าเป็น บวก (+)   กระแสไหลออกมีค่าเป็น ลบ (-) สามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้

          หรือ    I1 + I3 + I4 = I2 + I5  

          หรือ     I1 + (-I2) + I3 + I4 + (-I5) = 0 

              หรือ  ΣI =   I1 - I + I3 + I4 - I = 0

ตัวอย่า   จากรูปด้านล่างถ้า I1=2A  ,I2=3A , I3=3A และ I4 = 6A   จงคำนวณหาค่า I5 

 

วิธีทำ
   จากกฎกระแสของเคอชอฟฟ์(KCL)    I1 + I3 + I4  =  I2 + I 5

แทนค่ากระแส    2 + 3  + 6 = 3 + I5
ดังนั้น I5 = 2 + 3 + 6 - 3
  I5 = 8A

      โนด  (Node) จุดต่างๆในวงจรไฟฟ้าที่มีสาขาของวงจรมาต่ออยู่ตั้งแต่ 2 สาขาขึ้นไป

 

กฎแรงดันไฟฟ้าของเคอร์ชอฟฟ์ (kVL) ตัวอย่างการคำนวณ ให้ดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่างครับ

 ศึกษาตัวอย่างเพิ่มเติม ดาวน์โหลดไฟล์ .Pdf

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articles View Hits
323144