กฎของโอห์ม(Ohm 's law)
    การเปลี่ยนหน่วยไฟฟ้า
    กำลังไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า
    ตัวอย่างการคำนวณกำลังไฟฟ้า
    การต่อเซลล์ไฟฟ้า
    เมชเคอร์เร้น
    Kirchoff'Law

วงจร RLC  , วงจรเรโซแนนต์

เขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ AutoCAD

เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง หม้อแปลงไฟฟ้า

อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม อุปกรณ์อิเล้กทรอนิกส์กำลัง

เผยแพร่งานวิจัย

รวมบทความน่าสนใจ เกี่ยวกับไฟฟ้า

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจระบบการส่งและจ่ายไฟฟ้า อุปกรณ์และวงจรระบบส่งและจ่ายไฟฟ้า
    2. คำนวณหาพารามิเตอร์ต่างๆ ของระบบสายส่ง
    3. มีกิจนิสัยในการทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความประณีต รอบคอบและศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

สมรรถนะรายวิชา
    1. แสดงความรู้เกี่ยวกับระบบการส่งและจ่ายไฟฟ้า อุปกรณ์และวงจรระบบส่งและจ่ายไฟฟ้า
    2. แสดงความรู้เกี่ยวกับแรงดึงและระยะหย่อนของสายไฟฟ้า
    3. พยากรณ์โหลดหาพารามิเตอร์ต่างๆ ของระบบสายส่ง

คำอธิบายรายวิชา
    ศึกษาระบบการส่งและจ่ายไฟฟ้า  การพัฒนาระบบไฟฟ้ากำลัง  โครงสร้างระบบไฟฟ้ากำลัง การผลิตไฟฟ้า ระบบส่งกำลังไฟฟ้า  การหาแรงดึงและระยะหย่อนของสายไฟฟ้า  ค่าพารามิเตอร์ของสายส่ง ความสัมพันธ์ของแรงดันไฟฟ้า  กระแสไฟฟ้าในระบบสายส่ง  และระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้าย่อย การจัดสัมพันธ์ของฉนวนระบบจำหน่าย  คุณลักษณะของโหลด การพยากรณ์โหลด การส่งกำลังไฟฟ้าด้วยแรงดันสูง การคำนวณระบบต่อหน่วย
 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการปรับสภาวะอากาศ จากแผนภูมิไซโครเมตริก ส่วนประกอบและ

หลักการทำงานของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบระเหยสารทำความเย็น โดยตรงและแบบนํ้าเย็น

การคำนวณโหลดความร้อนและเลือกชนิด ขนาด เครื่องปรับอากาศที่เหมาะสม การติดตั้ง ควบคุมและบำรุงรักษา

เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม

รายวิชาเครื่องกลไฟฟ้า 1 (2-3-3) สาขาวิชาไฟฟ้า เป็นรายวิชาหมวดทักษะวิชาชีพ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ซึ่งข้าพเจ้าได้รับผิดชอบเป็นครูประจำวิชา โครงสร้างรายวิชาประกอบด้วยเนื้อหาภาคทฤษฎีและปฏิบัติ แบ่งเป็น 3 เรื่องหลักคือเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง และหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 15 หน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าและวงจรแม่เหล็ก หลักการเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเบื้องต้น โครงสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง ชนิดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง อาเมเจอร์รีแอคชันและคอมมิวเตชั่น คุณลักษณะเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง ประสิทธิภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง คุณลักษณะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ประสิทธิภาพและการควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง หม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส การทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า วงจรสมมูลย์และเฟสเซอร์ไดอะแกรม การทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า ประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าและการต่อหม้อแปลง ซึ่งในแต่ละหน่วยจะประกอบด้วย แบบทดสอบ แบบฝึกหัด และใบเนื้อหาที่สำคัญ  ในส่วนของภาคปฎิบัติประกอบด้วยใบประลอง(ใบงาน) ครอบคลุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง และหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจในเรื่องที่เรียนและเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นจากการทดลองเดินเครื่องจริง
 

Articles View Hits
410565