แม่เหล็กไฟฟ้าและวงจรแม่เหล็ก    

สาระสำคัญ
  

 แม่เหล็กไฟฟ้าเกิดจากการผ่านกระแสไฟฟ้าไหลผ่านลวดตัวนำ ทำให้เกิดเส้นแรแม่เหล็กรอบๆตัวนำ พบหลักการนี้นักวิทยาศาสตร์ชื่อ เออร์สเตด (Oersted) ในทางเครื่องกลไฟฟ้าจะพันขดลวดบนแกนเหล็กเพื่อเพิ่มอำนาจแม่เหล็ก แม่เหล็กไฟฟ้าสามารถควบคุมปริมาณเส้นแรงแม่เหล็ก ความเข้มของสนามแม่เหล็กได้สะดวก
    ไมเคิล ฟาราเดย์ (Michael Faraday) นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษค้นพบหลักการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าโดย ให้เกิดตัวนำเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนแปลงตัดผ่านเส้นแรงแม่เหล็กจะทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้นในตัวนำ ซึ่งเป็นหลักการของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในปัจจุบัน
    วงจรแม่เหล็กคือเส้นทางหรือแนวที่เส้นแรงแม่เหล็กไหลผ่าน ประกอบด้วย แรงเคลื่อนแม่เหล็ก(Magneto motive force; F)   เส้นแรงแม่เหล็ก (Ø) และความต้านทานแม่เหล็ก (Reluctance ; R)
    ความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็ก (Magnetic flux density ;B) คือปริมาณของเส้นแรงแม่เหล็กที่ไหลผ่านต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ มีหน่วยเป็นเวเบอร์ต่อตารางเมตร (Wb/m2) หรือ เทสลา (Tesla)
    ความเข้มสนามแม่เหล็ก (Magnetic field intensity ;H) คือแรงเคลื่อนแม่เหล็กต่อหนึ่งหน่วยความยาวของวงจรแม่เหล็ก มีหน่วยเป็น แอมแปร์/เมตร (A/m)
ความซึมซาบได้สัมพัทธ์ (Relative permeability) คือ อัตราส่วนของความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็กที่ได้ในวัสดุสารแม่เหล็ก ต่อ ความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็กที่ผลิตได้ในสุญญากาศ โดยใช้ความเข้มของสนามแม่เหล็กค่าเดียวกัน ใช้สัญลักษณ์ µr 
    การสูญเสียในแกนเหล็ก (Core loss ) เกิดจากฮีสเตอร์รีซิสและความร้อนจากกระแสไหลวนในแกนเหล็กจะมีค่าคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามโหลด  
    แรงแม่เหล็ก (Magnetic force)  เกิดจากการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไปในขดลวดที่พันรอบแกนเหล็ก จะทำให้เกิดเส้นแรงแม่เหล็กขึ้นในแกนเหล็ก เกิดแรงดึงดูดให้อาเมเจอร์เคลื่อนที่เข้าหาแกนเหล็กซึ่งอยู่กับที่ หาได้จากสมการ Fm = B2A / 2µ0


 สื่อการเรียนรู้คลิกที่นี่!  รายงานค้นคว้า     แบบฝึกหัด

                  

เครื่องกลไฟฟ้า 1 (Electrical machine 1)      รหัสวิชา   3104 - 2003          หน่วยกิต   2 – 3 - 3
ระดับชั้น   ปวส.     สาขาวิชาไฟฟ้า          สาขางานไฟฟ้ากำลัง


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. รู้ เข้าใจลักษณะสมบัติของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง และหม้อแปลงไฟฟ้า
2.  ทดสอบและควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและหม้อแปลงไฟฟ้า
3. มีกิจนิสัยในการทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
    1. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการทำงานของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง
    2. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า
    3. ควบคุมมอเตอร์กระแสตรง
    4. ต่อหม้อแปลงไฟฟ้า ทดสอบหาประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า

คำอธิบายรายวิชา
    ศึกษาและปฏิบัติลักษณะสมบัติของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรงแบบต่างๆในสภาวะไม่มีโหลดและมีโหลด ลักษณะสมบัติมอเตอร์กระแสตรงแบบต่างๆ การเริ่มหมุนและการควบคุมความเร็ว หลักการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า วงจรสมมูลและเฟสเซอร์ไดอะแกรม การทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า ประสิทธิภาพของหม้อแปลง การต่อหม้อแปลงไฟฟ้าใช้งาน 1  เฟส และ 3 เฟส

โมดูลที่ 1 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง (DC. Generator)

1.    แม่เหล็กไฟฟ้าและวงจรแม่เหล็ก
2.    หลักการเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเบื้องต้น
3.    โครงสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง
4.    ชนิดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง
5.    อาเมเจอร์รีแอคชันและคอมมิวเตชัน
6.    คุณลักษณะเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง
7.    ประสิทธิภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง
    ใบงานเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง/ทดสอบ

โมดูลที่ 2 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC. Motor)

8.    มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
9.    คุณลักษณะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
10.    ประสิทธิภาพและการควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
    ใบงานมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง/ทดสอบ

โมดูลที่ 3 หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer)

11.    หม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส
12.    การทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า
13.    วงจรสมมูลย์และเฟสเซอร์ไดอะแกรม
14.    การทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า
15.    ประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าและการต่อหม้อแปลง
    ใบงานหม้อแปลงไฟฟ้า


 

 

Articles View Hits
323154