การคำนวณกระแสและแรงดันในสายส่ง

การวิเคราะห์วงจรเทียบเคียงที่ใช้แทนสายส่งจะแบ่งตามความยาวของสายส่งเป็น 3 ประเภท คือสายส่งระยะสั้น (Short transmission line) มีความยาวไม่เกิน 50 mile (80 km) สายส่งระยะปานกลาง (Medium transmission line) มีความยาวระหว่าง 50 – 150 mile (80 – 240 km) และสายส่งระยะยาว (Long transmission line) มีความยาวมากกว่า 150 mile (240 km)

การวิเคราะห์วงจรเทียบเคียงที่ใช้แทนสายส่งจะแบ่งตามความยาวของสายส่งเป็น 3 ประเภท คือ

1) สายส่งระยะสั้น (Short transmission line) มีความยาวไม่เกิน 50 mile (80 km)

2) สายส่งระยะปานกลาง (Medium transmission line) มีความยาวระหว่าง 50 – 150 mile(80 – 240 km)

3) และสายส่งระยะยาว (Long transmission line) มีความยาวมากกว่า 150 mile (240 km)

ศึกษาเนื้อหาทั้งหมดคลิกที่นี่  

Articles View Hits
468779